Cornerstone Laying for Ceredo Kenova Elementary School, Kenova, WV
Saturday November 21, 2015